tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Yönetmelikler

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanması ve uygulanmasını gerçekleştiren öğretim elemanlarını,
 
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 
c) İdari Koordinatör: Merkezin idari işlerini yürütmekle görevli personeli,
 
ç) Merkez: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
 
e) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,
 
f) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
 
g) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,
 
ğ) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin amacı
 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası öğrencilerine, yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurtdışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere, ülkemize gelen misafirlere ve Türkçe öğrenmek isteyen herkese Türkçe’yi yabancı dil ya da ikinci dil olarak güzel, etkili, akademik bir şekilde öğretmek; Türkiye’yi, Türk tarihini ve Türk kültürünü tanıtmak; gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak; yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarını yetiştirmek; aynı zamanda uluslararası programlarla Türkiye’ye ve Üniversiteye gelen misafirlere Türkçe dersleri vermek, onları Türk kültürü ve Türk tarihiyle tanıştırmak; eğitimcilerin donanımlarının artırılması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi için “Yabancılara Türkçe Öğretimi” kursları düzenlemek; ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek; Türk dilini öğretmek ile kalmayıp aynı zamanda Türk dili ve diğer yabancı diller ile ilgili akademik çalışmalarda bulunmak; Üniversite içi öğrenci ve öğretim elemanlarına ve dışarıdan müracaat eden vatandaşlara yabancı dil eğitimi vermek ve yurt dışı tecrübeleri sunmak; çeşitli geziler, uluslararası programlar düzenleyerek öğrencilere Avrupa ve diğer ülkelerin ekonomisini ve kültürünü tanıtmak, yetenek ve becerilerini geliştirmek, sosyal çevre edinmesine yardımcı olmaktır.
 
Merkezin faaliyet alanları
 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
 
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü, aynı zamanda öğretilen dilin kültür ve tarihini tanıtmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak.
 
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak.
 
c) Üniversitenin düzenlediği uluslararası programlarda öğrencilerin Avrupa ülkelerinde tecrübe edinmesi ve staj yapması için yabancı dil eğitimleri vermek.
 
ç) Üniversitelerdeki Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılan çalışmaları duyurmak için kurs ve seminerler düzenlemek.
 
d) Türkçe ve yabancı dillerin öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek.
 
e) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek.
 
f) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversiteler ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 
g) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek.
 
ğ) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
 
h) Dil öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 
ı) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine (AODK) uygun sertifika vermek.
 
i) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.
 
j) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, akademisyen ve çalışanlara Türkçe ve yabancı dil öğrenme imkânı sunmak.
 
k) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.
 
l) Kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde gruplara ve kişilere Türkçe ve yabancı dil eğitimi vermek.
 
m) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin ve aynı zamanda yabancı dil eğitimi alan Türk öğrencilerin birbirileri ile tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.
 
n) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkeziyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Merkezin yönetim organları
 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
 
a) Müdür.
 
b) Yönetim Kurulu.
 
c) Danışma Kurulu.
 
Müdür
 
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı görevlendirebilir.
 
Müdürün görevleri
 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
 
a) Merkezi temsil etmek.
 
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu Kurulda alınan kararları uygulamak.
 
c) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.
 
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.
 
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.
 
e) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.
 
f) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
 
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
 
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
 
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
 
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
 
Yönetim Kurulu
 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
 
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
 
Yönetim Kurulunun görevleri
 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
 
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
 
b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
 
c) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
 
ç) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.
 
d) Merkeze alınacak öğrenci sayısını her yıl belirlemek.
 
e) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.
 
f) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
 
g) Merkez şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak.
 
ğ) Yeni şubelerin açılması veya mevcut şubelerden gerekli görünenlerin kapatılması konusunda Rektöre önerilerde bulunmak.
 
h) Açılan yeni şubelere ve onların işleyişine ilişkin esasları belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
 
Danışma Kurulu ve görevleri
 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.
 
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.
 
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunmaktır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Hüküm bulunmayan haller
 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 
Personel ihtiyacı
 
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversite personeli ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel tarafından karşılanır.
 
Yürürlük
 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürütür.